Prágai bangita (498) - (87) - (10)

Prágai bangita

(Viburnum `Pragens`)