Csíkos kecskerágó (476) - (87) - (10)

Csíkos kecskerágó

(Euonymus europaeus)